wat doen we

Je kan ons betrekken voor individuele- en contextuele diagnostiek.

Individuele diagnostiek laat toe om de ontwikkeling van het kind of de jongere, als individu en als deel van een gezins- en ruimere context, beter te leren kennen.

Door deze diagnostiek kunnen we verbanden leggen tussen het functioneren van de kind op diverse vlakken. We kunnen zo bijvoorbeeld nagaan hoe relatieproblemen een invloed hebben op het functioneren op school.

De individuele diagnostiek kan onder andere bestaan uit: gesprekken, vragenlijsten,  observaties tijdens gesprekken of activiteiten, testafnames, … .

Bij contextuele diagnostiek willen we ruimer gaan dan de individuele minderjarige.

Elk individu maakt deel uit van een netwerk van relaties. Willen we het kind begrijpen, dan moeten we de aangemelde problemen binnen een ruimere context interpreteren. Hierbij gaat aandacht naar de persoonlijke leefsfeer maar ook naar de sociaal maatschappelijke context : het gezin, de familie en de samenleving (peergroup, schoolomgeving, vrijetijdsbesteding…).

Door middel van  het opstellen van genogrammen en ecogrammen, gesprekken (telefonisch of face-to-face), contacten met belangrijke derden, … doen we aan deze vorm van diagnostiek.

Bij de diagnostiek werken we met jullie rond een zestal levensdomeinen:

  1. Gezin en familie
  2. Sociale relaties
  3. School
  4. Vrije tijd
  5. Kind/jongere
  6. Toekomst

Deze diagnostiek kan plaatsvinden binnen ons ambulant of residentieel aanbod <nog eens de link leggen naar de uitleg hierover, zie organisatieniveau>.

Er wordt samen met jullie en degene die jullie heeft aangemeld bekeken van welk aanbod jullie gebruik willen maken.