missie en visie

Onze Missie
Het Onthaal-, oriëntatie- en Observatiecentrum (OOOC) De Morgenster is een voorziening voor Jeugdzorg. Wij ondersteunen kinderen en jongeren, hun ouders en eventueel voor hen belangrijke derden. Zij kunnen ons betrekken in hun zoektocht naar oplossingen voor de problemen die ervaren worden in de opvoeding en in hun leven. Zij krijgen hierbij de regie van de hulpverlening zelf in handen, binnen een kader dat door de wet wordt bepaald.

We stellen ons volgende doelen.

Kinderen/jongeren en hun context:

Wij stellen ons tot doel:

  • een degelijke materiële, medische, psychologische en pedagogische opvang en/ofbegeleiding te bieden aan kinderen en jongeren en hun contexten;
  • de rechten zoals geformuleerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van deMens (EVRM) en in het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (IVRK) helpen waar te maken.

De organisatie:

Wij streven een kwaliteitsvolle hulpverlening na door middel van:

  • een interdisciplinaire samenwerking tussen alle werknemers, open en directe communicatie, ruimte voor overleg en feedback waarin ieders deskundigheid en bijdrage wordt erkend en benut;
  • nastreven van een veilige en aangename werksfeer;
  • stimuleren van vorming, training en opleiding;
  • de intentie een lerende en adaptieve organisatie te zijn.

Andere instanties:

Wij streven naar samenwerking in dialoog:

  • door een zo ruim mogelijke en constructieve samenwerking met andere hulpverlenende netwerken en instanties;
  • door actieve betrokkenheid in het maatschappelijke debat over taak en inhoud van de hulpverlening;
  •  door onze inhoudelijke keuzes in dialoog te brengen met andere voorzieningen en met de overheid om zo de kwaliteit in de eigen hulpverlening te verbeteren.

Onze visie en waarden

Wij werken met kinderen en jongeren en hun context, die zich in een leefsituatie bevinden die door henzelf en/of derden als problematisch wordt ervaren.

Relationele en omgevingsfactoren beïnvloeden de leefsituatie. Deze factoren hebben een invloed op de integriteit en op de (affectieve, morele, intellectuele en/of sociale) ontplooiingskansen van het kind/de jongere en zijn context.

Kinderen ondergaan echter niet enkel hun omgeving en deze leefsituatie. Ze geven er ook actief vorm en betekenis aan.

Deze uitgangspositie geeft ons meteen een aantal handvatten voor onze diagnostiek en handelen. We staan samen met de betrokkenen stil bij de problemen binnen het gezin en zijn context en de verstoorde relationele en omgevingsfactoren. Hiermee pogen we mensen terug meer ruimte te laten ontdekken in de vastgelopen situatie.

Om op een adequate wijze tegemoet te kunnen komen aan de vragen die ons vanuit een als problematisch gedefinieerde leefsituatie gesteld worden, vertrekken wij vanuit volgende uitgangspunten.

We vertrekken hierbij steeds vanuit wederzijds respect en vanuit het besef van diversiteit en evenwaardigheid.